top of page

Onze algemene voorwaarden

Als praktijk vinden wij het belangrijk om ons dagelijks in te zetten om kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening te bieden voor al onze cliënten. Om dit te kunnen verwezenlijken willen we hierbij nog even de belangrijkste afspraken binnen de praktijk op een rijtje te zetten.

50 jaar

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

2. Hoewel Liria er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Liria zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

3. Privacy Policy: Liria hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

4. De gegevens die de klant ingeeft bij het aanmelden, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van Liria. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Liria kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Liria werden doorgegeven.

5. Ons beroepsgeheim verhindert ons informatie uit uw dossier te bespreken met of over te maken aan derden buiten de praktijk. Wij zijn een multidisciplinaire praktijk. Wanneer je in begeleiding bent bij meerdere therapeuten in huis, zullen zij inschatten welke informatie hen nodig lijkt om met elkaar te delen met als doel jou beter te kunnen begeleiden.

6. Daarnaast zijn we ook een lerende praktijk. Dit betekent dat we met andere therapeuten dossiers bespreken wanneer we zelf het gevoel hebben even een sparringpartner nodig te hebben. Opnieuw is het doel hiervan jou beter te kunnen begeleiden. 

7. Wanneer je aan één van je therapeuten dingen vertelt die voor jou bijzonder kwetsbaar zijn waarvan je niet wilt dat andere therapeuten in huis over dezelfde informatie beschikken, bespreek dit dan zeker met de therapeut in kwestie. Dan zal dit uiteraard gerespecteerd worden. 

8. Indien je wenst dat je huisarts op de hoogte gebracht wordt van de voortgang van de begeleiding, dien je hiervoor de toestemmingsverklaring te ondertekenen die je via mail na aanmelding werd bezorgd.

9. Conform GDPR: als cliënt geef je door de overeenkomst te ondertekenen, die je na aanmelding per mail werd verzonden, de toestemming om je gegevens te verwerken voor professionele doeleinden. Je aanvaard de informatie in het desbetreffende document en je bent vanaf dat moment op de hoogte dat je gegevens veilig bewaard zullen worden en deze enkel gebruikt zullen worden voor persoonlijk of noodzakelijk professioneel gebruik.​

10. De behandeling vindt plaats in de praktijk, tenzij er werd afgesproken om dit online (Teams, Skype, Zoom, enz.) te laten doorgaan. Telefonische consultaties of uitgebreid advies via mail of WhatsApp is niet mogelijk. Korte vragen mogen uiteraard wel telefonisch of per mail gesteld worden.

11. Het noteren en onthouden van afspraken zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt. Het is voor ons praktisch gezien niet mogelijk je kortelings voor je afspraak nogmaals te herinneren aan je afspraak.

12. Wanneer je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, dien je deze minimaal 48u op voorhand te annuleren. Annuleren doe je rechtstreeks bij je therapeut. Bij voorkeur doe je dit via mail of sms of spreek je een duidelijke boodschap in op de voicemail van je therapeut. 

13. Voor het basistraject en groepstherapie is je deelname niet alleen belangrijk voor je eigen proces, maar ook voor het groepsproces. Dus hier vragen we je nadrukkelijk om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. 

14. Niet tijdig geannuleerde afspraken (= minder dan 48u op voorhand) worden in rekening gebracht. De verzuimvergoeding hiervoor bedraagt 65 euro per consultatie-uur. We kiezen hier resoluut voor omdat er heel wat mensen op onze wachtlijst staan. We willen zeker weten dat jij aan boord bent om je traject aan te gaan. Dit vraagt een zekere regelmaat in het zien van je therapeut. Vind je dit lastig, bespreek dit dan. Op die manier kunnen andere mensen die wachten op onze hulp, een beroep op ons doen.

15. Bij niet-betaling van een verzuimvergoeding, wordt bij elk rappel 15 euro administratiekost gerekend.

16. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de afgesproken datum van betaling, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest van 12% en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). Liria houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen/inschrijvingen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.

17. Indien je een attest (uitgezonderd aanwezigheidsattest) nodig hebt voor je werkgever, de arbeidsgeneesheer, de medisch adviseur, … vragen we hiervoor een vergoeding van 25 euro per attest. Dit attest wordt ten vroegste na 5 sessies gemaakt.

18. Liria behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt.

19. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Limburg worden gebracht.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Liria, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Liria kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.praktijkliria.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

We hopen op je begrip voor bovenstaande afspraken, zodat wij onze professionaliteit in onze ondersteuning kunnen blijven garanderen. 

Wij danken je voor je vertrouwen, 

Het Liria-team

bottom of page