top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

  2. Hoewel Allegre er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Allegre zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

  3. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van inschrijvingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van Allegre (zie punt 10). De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Allegre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Allegre werden doorgegeven.

  4. Allegre stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of inschrijvingen binnen de afgesproken termijn te behandelen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze termijnen moet worden afgeweken door redenen waar Allegre geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Allegre niet aansprakelijk gesteld worden.

  5. Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Allegre is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.

  6. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden. Wanneer één van de partijen evenwel haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.

  7. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de afgesproken datum van betaling, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest van 12% en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). Allegre houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen/inschrijvingen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.

  8. Allegre behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of inschrijving beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

  9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Limburg worden gebracht.

  10. Privacy Policy: Allegre hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Allegre, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Allegre kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.allegre.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

bottom of page